Tiotips.nu


RUT avdrag | regler för RUT-avdrag och hushållsarbete 2011


RUT-avdrag regler 2011 Regler RUT-avdrag 2011

Regler för RUT-avdrag & Hushållsarbete

RUT-avdrag regler - här sammanfattas Skatteverkets RUT-avdragsregler 2011. RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt och gäller för dessa typer av tjänster, dvs inte underhåll och reparationer. RUT omnämns officiellt som Hushållsarbete och samlingsbegreppet för både RUT- samt ROT-avdrag kallas för Husarbeten. RUT-avdrag kan endast göras för arbetskostnad, varför material- och resekostnader i samband med RUT-arbete inte ger rätt till RUT-avdrag. Grundregeln för RUT-arbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

RUT-avdrag medges med halva arbetskostnaden, men högst 50 000 kr per person och år. Du kan även få göra RUT-avdrag för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. Till RUT-arbete eller Hushållsarbete räknas uppgifter som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.

 

Vem har rätt till RUT-avdrag?

För att ha rätt till skattereduktion för RUT-arbete måste du ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret, fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång och haft utgifter för RUT-arbeten. Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen. Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för RUT-arbete. Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för sådant husarbete som har utförts före dödsfallet. Du kan inte göra RUT-avdrag för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller göra RUT-avdrag för sådant som närstående har utfört hos dig. Till närstående räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. För mer info om RUT-avdragsregler, se Skatteverkets meddelande < 2010:2 avsnitt 7.2 >

Exempel på RUT-arbete eller hushållsarbete

 
 

RUT- eller Hushållsarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde, om det utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till RUT-avdrag / skattereduktion. Nedan följer exempel på hur regler för RUT-avdrag ska tolkas. Observera att listan är inte fullständig.

ALTAN — RENGÖRING
Rengöring av altan ger rätt till RUT-avdrag.
 
annons:
 
 
BARNPASSNING
RUT-avdrag medges för barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, grundskola fritidsaktiviteter eller liknande. Andra sådana aktiviteter som har nära samband med vardagslivet kan vara hjälp med läxor eller annat skolarbete som utförs i bostaden som ett led i barnpassningen. Till sådan barnpassning som inte ger rätt till RUT-avdrag räknas exempelvis privatlärare, tränare eller annat arbete för barnets räkning som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva.
 

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG

RUT-avdrag medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.
 

BIDRAG

Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till RUT-avdrag.
 

BOSTAD I UTLANDET

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster och ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.
 

CATERING

Utgift för catering ger inte rätt till RUT-avdrag. Inte heller kostnad för avhämtning av mat ger rätt till RUT-avdrag.
 

DJURPASSNING

Djurpassning ger inte rätt till RUT-avdrag.
 

DÖDSBO

Ett dödsbo kan endast få göra RUT-avdrag för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger dock inte rätt till skattereduktion.
 

EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

Hushållsarbeten på bostäder inom EES ger rätt till RUT-avdrag förutsatt att övriga förutsättningar för RUT-avdrag är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.
 

FLYTTSTÄDNING

Flyttstädning och inflyttningsstädning i den nya bostaden ger rätt till RUT-avdrag.
 

FÖRÄLDERS HUSHÅLL

Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till RUT-avdrag. För skattereduktion för ROT-arbete gäller dock att den som ansöker om skattereduktion också är den som äger förälderns bostad.
 

GARDINER

Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt till RUT-avdrag förutsatt att arbetet är utfört i bostaden.
 

GRÄSMATTA

Klippning av gräsmatta ger rätt till RUT-avdrag.
 

HEMKÖRNING AV MAT

Hemkörning av mat är att jämställa med en transporttjänst och ger därför inte rätt till RUT-avdrag.
 

HYRESGÄST

ROT-arbeten i hyresrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbeten som utförs i kooperativ hyresrätt ger rätt till skattereduktion.
 

HÄMTNING AV BARN PÅ FÖRSKOLA

Kostnad för hämtning och lämning av barn på förskola, fritids, skola eller fritidsaktivitet som sker med taxi eller annat transportmedel ger inte rätt till RUT-avdrag. Arbetskostnaden för den person som följer barnen till dessa aktiviteter ger rätt till RUT-avdrag.
 

KEMTVÄTT

Kemtvätt ger inte rätt till RUT-avdrag.
 

KOMMUN

Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till RUT-avdrag. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till RUT-avdrag förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.
 

LÄXHJÄLP

Se Barnpassning.
 

MATSILVER

Putsning av matsilver ger rätt till RUT-avdrag förutsatt att arbetet utförs i bostaden.
 

MOSSBEKÄMPNING

Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till RUT-avdrag.
 

NATTVAK

RUT-avdrag kan medges för nattvak förutsatt att det arbete som utförs under nattvaket är hjälparbete av personlig art som exempelvis hjälp med skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. RUT-avdrag kan även medges om arbetet innebär att se till den omsorgsbehövandes säkerhet, exempelvis förhindra att en förvirrad person lämnar bostaden utan att ha förmågan att själv hitta hem. RUT-avdrag medges däremot inte om arbetet omfattar hälso- och sjukvård. Det innebär att om en person anlitar någon för att vaka över honom eller henne av medicinska skäl, exempelvis för att kontrollera puls, ta blodprov eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser kan RUT-avdrag inte medges. RUT-avdrag medges inte om den omsorgsbehövande har fått statlig eller kommunala bidrag för aktuell omsorg.

NÄRINGSBOSTAD

En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.
 

POOLRENGÖRING

Rengöring av utomhuspol ger inte rätt till skattereduktion. Enkel "veckorengöring" av inomhuspool kan dock ses som städning och ger RUT-avdrag.
 

RADON

Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.
 

SJUKVÅRD

Sjukvård ger inte rätt till RUT-avdrag.
 

SEPTIKTANK
Tömning och rengöring av septiktank ger inte rätt till skattereduktion.
 

SNÖSKOTTNING

Snöskottning som sker på tomten ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar. Skattereduktion medges inte för snöskottning eller andra arbeten som utförs på samfälligheter exempelvis snöröjning av garagelänga.
 

STUBBFRÄSNING

Stubbfräsning ger inte rätt till skattereduktion.
 

STÄDNING

Städning av bostad som sökanden själv använder ger rätt till RUT-avdrag. RUT-avdrag medges även för städning av bostad som hyrts för kortare eller längre tid t.ex. slutstädning av hyrd fritidsbostad.
 

STÄDNING - BYGGSTÄDNING

Byggstädning ger rätt till RUT-avdrag.
 

STÄDROBOT

Hyra av städrobot ger inte rätt till RUT-avdrag.
 

TIDSPERIOD

Reglerna om skattereduktion för husarbete är permanent.
 

TRÄDBESKÄRNING

Skattereduktion medges inte för trädbeskärning.
 

TVÄTT

Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga ger rätt till RUT-avdrag.
 
____________________________________________________________________
 

RUT avdrag regler
. Ursprunglig källa: Skatteverket.se, februari 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Relaterade tips
  • ROT avdrag | regler för ROT-avdrag 2011
  • Sekretesspolicy

    |

    Om Tiotips.nu